EVENTO

LUGAR

ORGANIZADOR MES DIAS

I KOSHUKAI REGIONAL

NVA. ESPARTA

AIKISHURENDOJO

 NVA. ESPARTA

ENERO

26

V GASHUKU NACIONAL

PTO. ORDAZ

PLAYA TIERRA NUEVA

AIKISHURENDOJO

VZLA

 FEBRERO

22, 23 Y 24

I KOSHUKAI REGIONAL

MERIDA

AIKISHURENDOJO MÉRIDA

MAYO

18 Y 19

UCHIDESHI IWAMA JAPÓN   ABRIL-MAYO 15/04 AL 5/05

I KOSHUKAI REGIONAL

CARACAS

AIKISHURENDOJO CARACAS

JUNIO

6 Y 7

II KOSHUKAI REGIONAL

NVA. ESPARTA

AIKISHURENDOJO

 NVA. ESPARTA

JULIO

26 Y 27

VIII KOSHUKAI REGIONAL

PUERTO ORDAZ

AIKISHURENDOJO

 VZLA

SEPTIEMBRE

20, 21 Y 22

III KOSHUKAI INTERNACIONAL

PTO. ORDAZ

AIKISHURENDOJO VZLA

NOVIEMBRE

1, 2 Y 3

VI GASHUKU NACIONAL

PTO. ORDAZ

PLAYA TIERRA NUEVA

AIKISHURENDOJO VZLA

 DICIEMBRE

13, 14 Y 15